Rodo dzieciom

Dzieci, jako osoby szczególnie narażone na zagrożenia w internetowym świecie, od 25 maja 2018 r. zostaną objęte szczególną ochroną. Nie będą mogły m.in. samodzielnie wyrażać zgody na przetwarzanie danych osobowych – jeśli nie ukończyły 13 lat. W ich imieniu zgodę będą mogli wyrazić rodzice albo opiekunowie.

Jak jest obecnie?

Obowiązujące przepisy nie regulują zasad przetwarzania danych osobowych dzieci, korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną. Tym samym dziecko – niezależnie od wieku – bez trudu może założyć konto na platformie gier komputerowych, portalu społecznościowym, czy poczcie elektronicznej. Wprawdzie w regulaminach najczęściej są wskazane wymogi wiekowe, jednak przepisy nie obligują do weryfikacji wieku internauty.

Ochrona dzieci zgodnie z RODO

Sytuację tę zmieni, zbliżające się wielkimi krokami, unijne rozporządzenie zwane: „RODO” (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, które reguluje granice wiekowe dzieci, uprawniające do wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zgodnie z RODO, w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku, zgodne z prawem jest przetwarzanie danych osobowych małoletniego który ukończył 16 lat. Dane młodszych mogą być przetwarzane, tylko w przypadku, gdy zgodę wyrazi lub zaaprobuje rodzic albo opiekun. Przy czym państwa członkowskie mogą ustanowić inny wiek, nie niższy jednak niż 13 lat.

Granica wiekowa w polskim prawie

Z możliwości tej skorzystał polski ustawodawca, który w art. 5 projektu ustawy o ochronie danych osobowych z 8 lutego 2018 r. wprowadził ograniczenie w zakresie możliwości samodzielnego wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku usług świadczonych drogą elektroniczną oferowanych bezpośrednio małoletnim, w stosunku do dzieci które nie ukończyły 13 roku życia. A zatem przetwarzanie danych osobowych w przypadku tych osób, możliwe będzie wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody ich przedstawicieli ustawowych (rodzice/opiekunowie) albo po niezwłocznym potwierdzeniu przez przedstawiciela ustawowego zgody wyrażonej przez taką osobę.

Dlaczego 13 lat?

Z uzasadnienia w/w projektu, wynika, że ustawodawca ustalając w/w wiek, kierował się przede wszystkim regulacjami Kodeksu cywilnego, zgodnie z którymi małoletni, który ukończył 13 lat ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W konsekwencji może składać oświadczenia woli, z tym, że w pewnych sytuacjach do ich skuteczności wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego.

Niezaprzeczalnie wprowadzenie granicy wiekowej zwiększy nadzór i możliwość decydowania przez rodziców/opiekunów o obecności ich dzieci w sieci internetowej, choć kwestią sporną może być przyjęty wiek.

Warto jednak mieć na uwadze, iż projekt będzie podlegał dalszym pracom. Ostateczne brzmienie przepisów nowej ustawy o ochronie danych osobowych może więc ulec zmianie.

Dodatkowe obowiązki administratorów

Z uwagi na wprowadzenie w/w granicy wiekowej, administratorzy będą zobowiązani do wdrożenia dodatkowych rozwiązań, umożliwiających zweryfikowanie czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała.

Dodatkowo będą musieli formułować wszelkie kierowane do dzieci informacje i komunikaty na tyle jasnym i prostym językiem, by dziecko mogło je bez trudu zrozumieć.

Katarzyna Borkowska

Radca prawny,

Członkini Okręgowej izby Radców prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, gospodarczym, pracy, egzekucyjnym, administracyjnym oraz prawie o ochronie danych osobowych. Mieszkanka Józefosławia od 10 lat.

„Pogotowie rodzinne – szukamy kandydatów”

Powiat boryka się z problemem braku pogotowia rodzinnego, którego zadaniem jest opieka nad dziećmi w nagłych, kryzysowych sytuacjach życiowych. Obecnie nie ma na naszym terenie rodzinnej placówki, która mogłaby pełnić taką funkcję. Ruszyły poszukiwania kandydatów.

Powodów umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej jest wiele. Każde dziecko, a także jego bliscy ma swoją indywidualną i niepowtarzalną historię. Wszystkie przypadki są skomplikowane, trudne, czasem nawet dramatyczne. Nałogi rodziców, zaniedbywanie podstawowych obowiązków rodzicielskich, porzucenie dziecka, bezdomność, ale również ciężka, uniemożliwiająca opiekę nad dzieckiem choroba, śmierć, pobyt w zakładzie karnym, przemoc – to najczęstsze przyczyny umieszczania dzieci w pieczy zastępczej – instytucjonalnej lub rodzinnej.

Na terenie Powiatu Piaseczyńskiego funkcjonują cztery placówki opiekuńczo – wychowawcze: trzy typu socjalizacyjnego oraz jedna typu interwencyjnego. Są to Domy Dzieci z siedzibą w Pęcherach, prowadzone przez Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pęcherach. Obecnie w naszych placówkach przebywa 51 wychowanków.

Czuwamy również nad rzetelnością i profesjonalizmem tworzenia rodzinnych form opieki zastępczej oraz ich właściwym funkcjonowaniem realizując zasadę ochrony dobra dziecka. W chwili obecnej w powiecie piaseczyńskim objętych opieką pieczy zastępczej jest blisko 200 podopiecznych.

Poszukiwana przez nas rodzina pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, to taka w której umieszcza się dziecko do czasu unormowania jego sytuacji, nie dłużej jednak niż na okres 4 miesięcy, w szczególnie przypadkach do 8 miesięcy.

Aby zostać rodziną zastępczą, w tym pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego należy:

 1. Stale mieszkać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich
 3. Nie być pozbawionym władzy rodzicielskiej, nie może ona być również ograniczona lub zawieszona
 4. Wypełniać obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy wynika on z tytułu egzekucyjnego
 5. Być zdolnym do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim
 6. Zapewnić dziecku odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe oraz posiadać stałe źródło dochodów
 7. Nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
 8. Odbyć szkolenie dla rodzin zastępczych i uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne

Skierowanie na szkolenie uzyskują kandydaci, którzy otrzymali wstępną akceptację organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dokonaną na podstawie analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej oraz przeprowadzonych badań psychologiczno-pedagogicznych. Szkolenie jest bezpłatne i trwa około trzech miesięcy. Te wszystkie wymagania są niezbędne, aby uświadomić kandydatom rolę rodziny zastępczej w życiu dziecka, wyeliminować błędy wychowawcze, a przede wszystkim uświadomić, że stworzenie rodziny zastępczej to duże wyzwanie i odpowiedzialność.

Rodziny zastępcze mają prawo do:

 1. Uzyskania, w miarę możliwości, informacji o przyjmowanym dziecku, jego sytuacji rodzinnej, prawnej, zdrowotnej i szkolnej oraz specyficznych potrzebach
 2. Wsparcia ze strony kadry Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie w rozwiązywaniu pojawiających się problemów związanych z opieką nad dzieckiem;
 3. Poradnictwa psychologicznego i prawnego
 4. Pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej
 5. Podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w bezpłatnych szkoleniach
 6. Pomocy koordynatora w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej

Na początku stycznia Powiat opublikował film, zachęcający do stworzenia bezpiecznego miejsca dla dzieci, którym w nagłych sytuacjach trzeba zapewnić schronienie. Profesjonalna i emocjonalna reklama społeczna powstała dzięki współpracy Biura Promocji ze studiem filmowym OTO Film z Warszawy i zaowocowała dużym zainteresowaniem wielu osób. Spot można obejrzeć na stronie starostwa: www.piaseczno.pl

Wszystkie osoby, które chciałyby stworzyć rodzinę zastępczą, serdecznie zachęcamy do nawiązania kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, pok. 15 lub 17, tel. 22 756 62 44, 22 756 61 97, 22 756 61 98 e-mail: kontakt@pcprpiaseczno.pl

Jak pomóc dziecku by radziło sobie z emocjami?

Przede wszystkim musimy pamiętać, że emocje dziecka są emocjami dziecka i nie możemy ich kontrolować ani brać za nie odpowiedzialności. Dziecko samo ma rozum i samo decyduje co odczuwa w danym momencie. Ono jest ono, Ty jesteś Ty. Jednak – Twoją rolą jest zrozumieć co dziecko odczuwa, być przy nim gdy tego potrzebuje, wspierać.

Jak to zrobić?

Przede wszystkim nie mów za dziecko co ono czuje. Gdy dziecko mówi Ci, że film, który właśnie razem obejrzeliście był do kitu lub głupi, nie zaprzeczaj, nie strofuj go zdaniem: Nie wyrażaj się tak! Nie masz racji! Lub gdy stwierdza, że jest mu gorąco, nie wpychaj go na siłę w ciepły sweterek, bo według Ciebie jest zimno. Zawsze możesz zareagować inaczej. Zauważyć to co dzieje się z dzieckiem i z Tobą, mówiąc: Widzę, że tobie jest tutaj ciepło, a mnie jest zimno. Lub: Widzę, że nie zaciekawił cię zbytnio ten film, ja w nim widzę dużo wartościowych treści. Gdybyś sam usłyszał te pierwsze odpowiedzi, jak byś zareagował? A jakie były by Twoje odczucia po tych drugich?

Dzieci nie są niegrzeczne dlatego, że takie są. Dzieci swoim zachowaniem krzyczą o uwagę, zainteresowanie, zrozumienie tego, co przeżywają, co się z nimi dzieje. Kiedy dzieci czują się dobrze, dobrze też się zachowują: są roześmiane, pełne życia, odważne, otwarte na innych. Gdy coś je trapi tupią nogami, krzyczą, są opryskliwe lub przez lata niesłuchane, niezauważane, ignorowane zamykają się w swoim świecie, wydają się grzeczne, a tak naprawdę cierpią w samotności. Dlatego rozmawiajmy z dziećmi, zauważajmy co się z nimi dzieje.

 Pamiętajmy, aby NIE:

 • Nie zaprzeczać uczuciom dziecka: Nie ma się co przejmować. Wyolbrzymiasz sytuację.
 • Nie filozofować: No cóż takie jest życie. Nie każdemu się udaje.
 • Nie doradzać: Nie przejmuj się zaistniałą sytuacją. Jakoś to będzie.
 • Nie zarzucać oskarżającymi pytaniami: Co były za ważne sprawy, że nie mogłeś oddać na czas pracy domowej?
 • Nie bronić innych: Rozumiem, że Twoja przyjaciółka miała zły dzień.
 • Nie użalać się: To okropne co się stało.
 • Nie analizować: Czy nie wydaje ci się, że prawdziwym powodem twojego złego zachowania jest to, że ciągle siedzisz przed komputerem?

Za to zrozum co dzieje się z dzieckiem i okaż to.

fot.pixabay

Kiedy próbujesz dostosować się empatycznie do odczuć drugiej osoby wystarczy zauważyć to co się z nią dzieje:

 • Nie będę jadł dziś kolacji! – Widzę, że miałeś trudny dzień i jesteś rozdrażniony.
 • Mamo, Bartek dzisiaj mnie uderzył – Istotnie, to było przykre doświadczenie, szczególnie przy innych kolegach.
 • Nienawidzę babci! – Widzę, że złościsz się na babcię. Musiało być Ci trudno usłyszeć to, co powiedziała.
 • Chcę lalkę, teraz, zaraz! – Słyszę jak bardzo ją chcesz, chciałabym mieć magiczną moc, aby móc ci ją dać.
 • Akceptując uczucia pewne działania należy ograniczać: Mamo, Kacper znowu nie posprzątał w pokoju! – Widzę jak bardzo jesteś zły na brata. Powiedz mu to co czujesz słowami, a nie pięściami.

Aby pomóc dziecku w rozpoznawaniu i akceptowaniu swojego samopoczucia pamiętaj:

 1. Słuchaj uważnie tego co mówi dziecko, mając z nim kontakt wzrokowy. Niech ono poczuje, że naprawdę jesteś nim zainteresowany.
 2. Zaakceptuj uczucia dziecka. Czasem wystarczy zwykłe „och”, „hmmm”, „rozumiem”.
 3. Nazwij te uczucia z pozycji Ja, a nie oskarżenia: Widzę, że jesteś…., To musi być trudne…
 4. Zamień fantazję dziecka w pragnienie Chciałabym mieć magiczną moc żeby

Aby sprawdzić jak to działa mam dla Ciebie pracę domową. Przez kilka najbliższych dni wczuwaj się w doznania swojego dziecka. Załóżmy, że byłbyś zmęczonym i rozdrażnionym dzieckiem i przypuśćmy że chciałbyś, aby wszystkie ważne dla Ciebie osoby widziały co czujesz: Co byś zrobił? Czego wtedy byś potrzebował? Co sprawiłoby, że Twoje napięcie, smutek, złość by się zmniejszyły? Co sprawiłoby, że czułbyś się zrozumiany? I zastosuj to wobec swojego dziecka.

Alicja Stankiewicz – psycholog, trener, Coach ACC ICF. Pomaga między innymi kobietom na zakręcie odpowiedzieć na pytanie: Zostać czy odejść? oraz rodzicom jak radzić sobie z emocjami w rodzinie. Koordynatorka Strefy Kobiet Pozytywnie Zakręconych w Hugonówce. Prowadzi blog: http://szpilki-na-zakrecie.blog.pl/ oraz stronę internetową www.positiveway.pl.

Bibliografia: (2001) A.Faber, E.Mazlish „Jak mówić…Jak słuchać…”Media Rodzina

 

 

 

Dzieci

Za kontuarem apteki radośnie przesuwa się gęsta, czarna czupryna, w zamieszaniu towarzyszy jej klekot rozpędzonego samochodu-zabawki. Farmaceutka doradza mi dobór antybiotyku i środków przeciw odwodnieniu. W międzyczasie czupryna unosi się i szalejąca postać staje wyprostowana. Moim oczom ukazuje się może dwuletni chłopiec z zaciekawieniem przyglądający się nowym klientom wchodzącym do apteki. Kiedy postanawia się wspiąć na szczyt blatu, używając, jako podpórek na stopy, uchwytów od szuflad z lekarstwami, farmaceutka bierze go łagodnie na ręce nie przerywając rozkładania przede mną kolejnych opakowań leków.

Powszechna obecność dzieci w tajskiej codzienności nie przestaje zaskakiwać. Można się przyzwyczaić do widoku niemowlaków i kilkulatków na zapleczu restauracji i sklepów, do porozkładanych wszędzie kocyków, zmontowanych kojców, mini placów zabaw. Dzieci biegają po salonach urody, przychodzą do pracy ze sprzątaczkami, recepcjonistkami hotelowymi czy pracownikami pralni.

Szokujący wciąż jest widok dzieci w ciągu dnia przesiadujących w barach, które wieczorami oferują taniec na rurze i masaże z happy endem. Na kruczoczarnej podłodze, pomiędzy barowymi stołkami obitymi czerwonym błyszczącym skajem, bawią się w najlepsze lalkami Barbie i plastikowymi kwiatami. Czujnie obserwowane przez panie, które powoli przygotowują się do pracy, z przyczepionymi sztucznymi rzęsami, w obcisłych spódniczkach i wyszywanych cekinami topach. Kobiety na zmianę zajmują się dziećmi, karmią, pilnują, żeby nie wybiegały na ulice, podnoszą i przytulają.

Robotnicy drogowi w specjalnie zmontowanym namiocie mają całe przedszkole. Większość młodych kobiet przychodzących tam do pracy przyprowadza ze sobą swoje dzieci. Zajmują się nimi na zmianę, nieustannie pilnując, żeby dzieciaki nie wypuściły się w podróż po budowie i nie spędzały czasu na palącym słońcu.

IMG_5152

Nigdy nie widziałam tak zaopiekowanych dzieci. Po roku pobytu w Tajlandii z trudem przypominam sobie czy słyszałam tu płaczące dziecko. Przekazywane sobie z rąk do rąk, zabawiane przez ciocie, wujków, dziadków, babcie, znajomych rodziny, współpracowników są wiecznie spokojne i zadowolone. Magiczny tajski uśmiech jest im wpajany już od kołyski. Nad łóżeczkiem niemowlaka, który urodził się kilka tygodni temu, a jego rodzice prowadzą bar na plaży, nachyla się dziennie kilkanaście osób. Gdy budzi się o północy, ze zdziwieniem na twarzy obserwuje z ramion ojca bar pełen ludzi i muzyki oraz kończących partyjkę bilarda podpitych Brytyjczyków. Zaraz z powrotem zaśnie w kołysce za barem.

IMG_6515

Rączki małych dzieci w nieskończoność będą składane przez rodziców w charakterystyczny gest szacunku Wai. To pierwsza i wydaje się najważniejsza nauka przekazywana z pokolenia na pokolenie. Złóż ręce, ukłoń się, okaż szacunek. Niemowlęce rączki są składane do ukłonu przez rodziców lub starsze rodzeństwo, kilkulatki same kłaniają się wkładając w to dużo osobistego uroku. Niesamowita bliskość rodziny, poczucie bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku to bezcenne okoliczności towarzyszące dzieciństwu w Tajlandii niezależne od statusu społecznego.

Nasza autorka od niedawna mieszka w Tajlandii gdzie zajmuje się zgłębianiem tamtejszej kultury i historii. Swoimi codziennymi obserwacjami będzie się dzielić na łamach Sąsiadów.

DO(WY)PALACZE UMYSŁU

Kiedy pojawia się pomysł na mądrą edukację antynarkotykową, zawsze rodzi się pewne ryzyko, że coś pójdzie w złą stronę. Wiele artykułów lub felietonów o narkomanii niestety potrafi czasem wręcz zachęcić do spróbowania opisywanych substancji, za którymi stoi wyłącznie uzależnienie, rodzinne dramaty, często śmierć i pozbawiony wszelkich skrupułów, niezwykle jednak dochodowy, narkobiznes.

Dopalacze są wśród nas, ale czy muszą nas zaśmiecać?

 Niby wszyscy wiemy, że narkotyki to zło, ale nawet w chwili kiedy pisałem ten artykuł, w Internecie przeczytałem o kolejnej śmierci młodego człowieka, który zażył jakiś dopalacz. Zapewne chłopiec, syn, wnuk, może brat, był owocem rodzicielskiej miłości, a teraz „dołączył do grona aniołów”. O ile lat za wcześnie? To się naprawdę dzieje i może dotknąć każdego. Powiedzenie, że „wszystkiego trzeba w życiu spróbować” kompletnie nie pasuje do dopalaczy. Proszę wybaczyć mi bezkompromisowość, ale po ponad 24 latach służby w Policji, wiem, że w walce z narkotykami nie ma kompromisów.

Garść faktów

buteleczki1

fot.Katarzyna Sierżant

Dopalacze (ang. designed drugs) w organizmie człowieka wywołują działanie psychoaktywne, czyli wprowadzają nas w stany odurzenia, pobudzenia, euforii, halucynacji, a często niekontrolowanej agresji lub autoagresji. Zażywając je można narazić się na nieodwracalne zatrucie toksynami, utratę zdrowia, a nawet śmierć. Warto wiedzieć, że taki dopalacz trafiając na rynek nie tylko nie przechodzi żadnych badań laboratoryjnych jak np. wszystkie leki, ale jego skład jest często dziełem przypadku lub amatorskich eksperymentów. Lekarze ze smutkiem stwierdzają, że woleliby mieć do czynienia z ofiarami „klasycznych” narkotyków, bo ich skład i sposoby odtruwania są im po prostu lepiej znane. Wytwórcy dopalaczy „testują” je na zażywających i chętnie obserwują medialne doniesienia o skutkach. Ilość negatywnych konsekwencji może porażać, a lista wciąż nie jest zamknięta. Znany jest przypadek (niestety śmiertelny) dziewczyny, której organy wewnętrzne dosłownie „zagotowały się” w wyniku ostrej reakcji chemicznej po zażyciu tabletki kupionej jako „przedmiot kolekcjonerski”. Dopalacze są szczególnie niebezpieczne dla osób, które cierpią na schorzenia przewlekłe oraz dla dzieci i młodzieży. Zauważalne symptomy mogące świadczyć o przyjęciu dopalaczy, to – między innymi – nadmierna potliwość, oczopląs, szczękościsk, nudności, wymioty, rozrywający ból głowy, omamy słuchowe i wzrokowe, nagły wzrost ciśnienia tętniczego, migotania w sercu. Dopalacze wytwarzane są pod różną postacią; np. proszków, mieszanin ziół, wyciągów, kapsułek i tabletek. Zaczynają działać już nawet po kilku minutach od przyjęcia, a efekt ich działania, może utrzymywać się nawet do około 20 godzin. Zastrzegam, że wyniszczający efekt.

To nie mój problem?

Błędem jest myślenie, że problem nie dotyka Józefosławia, Konstancina-Jeziorny czy Piaseczna lub nie dotknie naszych bliskich. Produkcja i handel narkotykami, w tym dopalaczami, to sprytnie przemyślany pomysł na zarabianie pieniędzy bez zastanawiania się nad skutkami u konkretnych ofiar i ich najbliższych. Im więcej i szybciej osób się uzależni, tym większy zysk i pieniądze na inwestycje w rozwój coraz bardziej wymyślnych substancji odurzających. Tylko w lipcu ubiegłego roku odnotowano ok. 1500 tys. przypadków ostrych zatruć dopalaczami. To tak jakby w ciągu jednego miesiąca cały Julianów zgłosił się z ciężkim zatruciem organizmu na oddział nagłych przypadków. Według statystyk najliczniejszą grupą sięgającą po dopalacze są młodzi ludzie w przedziale wiekowym od 19 do 24 lat. Niestety grupa ta się poszerza obejmując swoim zasięgiem ludzi między 16 a 18 rokiem życia i tych, zdawać mogłoby się dojrzalszych, w wieku między 30 a 39 lat. Obserwujmy więc nasze dzieci i nie unikajmy pytań o to, co się w ich życiu dzieje. Czasem już dzięki rozmowie można rozpoznać nadchodzące zagrożenie.

Krzysztof Łaszkiewicz

Oficer policji z blisko 24 letnim stażem, z wykształcenia prawnik, również manager i nauczyciel.

Sąsiad z Józefosławia

W poszukiwaniu Tożsamości

W ramach projektu „Józefosław i Julianów – w poszukiwaniu tożsamości” rozpoczynamy Konkurs na wspomnienia o Józefosławiu lub Julianowie.

Konkurs skierowany jest do młodzieży od 15 roku życia i dorosłych.

Na prace czekamy od 1.03 do 14.04.2017.

Prace można dostarczać drogą mailową jozefoslaw@biblioteka-piaseczno.pl, osobiście do biblioteki, ul. Urocza 14 lub wysłać pocztą.

Trzy pierwsze miejsca zostaną nagrodzone!

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem:

Regulamin Konkursu na wspomnienia o Józefosławiu lub Julianowie.

USTALENIA WSTĘPNE

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno.
 2. Celem konkursu jest propagowanie historii Józefosławia i Julianowa, okrywanie lokalnej tożsamości oraz tworzenie lokalnego archiwum.
 3. Konkurs skierowany jest do młodzieży od 15 roku życia oraz dorosłych.
 4. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagrody.
 5. Nagrodzone oraz wyróżnione prace zostaną opublikowane w ramach projektu „Józefosław i Julianów – w poszukiwaniu tożsamości”.
 6. Organizator zastrzega sobie prawa do:
 7. wprowadzania zmian w regulaminie konkursu,
 8. odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
 9. nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac,
 10. rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

ZASADY KONKURSU Konkurs na wspomnienia

 1. Konkurs trwać będzie od 01.03.2017 roku do 14.04.2017 roku. Ostateczny termin nadsyłania prac do 14.04.2017 roku.
 2. Do konkursu przyjmowane są:
 3. wspomnienia i opowieści związane z Józefosławiem lub Julianowem,
 4. wspomnienia autora lub innych osób: rodziców, dziadków, wujków, sąsiadów,
 5. pisane prozą,
 6. w pliku w formacie Word,
 7. napisane w języku polskim,
 8. dotąd niepublikowane.
 9. Do pracy można dołączyć podpisane ilustracje: zdjęcia, szkice, rysunki.
 10. Każdy z uczestników może nadesłać dowolną ilość wspomnień.
 11. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy.
 12. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 5.05.2017 roku.

DOSTARCZENIE PRAC

 1. Prace należy dostarczyć:
 2. mailowo na adres: jozefoslaw@biblioteka-piaseczno.pl w treści maila: „KONKURS NA WSPOMNIENIA O JÓZEFOSŁAWIU LUB JULIANOWIE,
 3. osobiście dostarczyć do biblioteki: ul. Urocza 14, 05-509 Józefosław,
 4. wysłać pocztą na adres: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno – Filia w Józefosławiu, ul. Urocza 14, 05-509 Józefosław z dopiskiem „KONKURS NA WSPOMNIENIA O JÓZEFOSŁAWIU LUB JULIANOWIE.
 5. Do pracy należy dołączyć zgodę na publikację o treści: „Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację pracy lub jej fragmentów przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Piaseczno, w wydawnictwie (publikacja w wersji książkowej, elektronicznej, w formie audiobooka), w prasie i na oficjalnej stronie internetowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno”.
 6. Prace muszą być podpisane i zawierać następujące informacje:
 7. Imię i nazwisko
 8. Telefon kontaktowy
 9. Mail
 10. Imię i nazwisko rodzica / opiekuna w przypadku osoby niepełnoletniej

NAGRODY

 1. Nagrody przyznawane są autorom trzech najlepszych prac:
 2. za I miejsce – karta podarunkowa Empiku o wartości 150,00 zł.
 3. za II miejsce – karta podarunkowa Empiku o wartości 100,00 zł.
 4. za III miejsce – karta podarunkowa Empiku o wartości 50,00 zł.
 5. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione drogą mailową lub telefoniczną.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na wykorzystanie prac na różnych polach eksploatacji.
 4. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

Osoba odpowiedzialna: Anna Wysocka, tel. 22 390 58 87.

Magicznie i muzycznie w bibliotece w Józefosławiu

4 lutego 2017 roku biblioteka w Józefosławiu obchodziła swoje święto – 2 urodziny. Była to okazja do świętowania razem z małymi i dorosłymi czytelnikami. Pięknie przystrojona biblioteka czekała na gości z wieloma atrakcjami. DSC_0723

Uroczystość rozpoczęliśmy przezabawnym występem Konrada Modzelewskiego, który rozbawił publiczność dowcipami, pokazem magii oraz żonglowania. Następnie były życzenia, kwiaty i prezenty od zaproszonych gości. Miłe słowa o wszechstronnych działaniach biblioteki, rozwoju i zaangażowaniu we wzrost czytelnictwa oraz życzenia kolejnych rocznic usłyszeliśmy od zastępcy burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno pana Daniela Putkiewicza, radnych rady miejskiej w Piasecznie: pani Katarzyny Krzyszkowskiej-Sut, pani Hanny Krzyżewskiej, pana Roberta Widza oraz sołtysa Józefosławia pana Jana Dąbka. Również dyrektor biblioteki Łukasz Załęski podziękował za pracę w filii w Józefosławiu oraz gratulował pomysłów w codziennych działaniach Annie Wysockiej i Joannie DSC_0788Miter-Cenie. Pyszny urodzinowy tort był kolejnym punktem programu. Zaproszeni goście delektowali się, oczekując na koncert Michała Rudasia, wokalisty związanego z Piasecznem, wykonawcy muzyki pop, raga, etno i soul. Michał Rudaś wystąpił wraz ze swoim gitarzystą Łukaszem Chylińskim, dając ponad godzinny koncert, podczas którego usłyszeliśmy m.in. utwory z ostatniej płyty „Wieloryby i syreny”, a niespodzianką dla dzieci było spontaniczne i wspólne zaśpiewanie piosenki „Pszczółka Maja”. To był wyjątkowy dzień pełen radości. Dziękujemy, że byliście razem z nami! Szczególne podziękowania kierujemy do Centrum Kształcenia Józefosław, ul. Julianowska 69, za pomoc finansową i gadżety reklamowe.

           Sylwia Chojnacka – Tuzimek.

DSC_0655  DSC_0660

DSC_0733  DSC_0739

DSC_0756  DSC_0758

Miłe życzenia spływają do nas cały czas, osobiście i mailowo czytelnicy wyrażają swoje pozytywne opinie na temat biblioteki w Józefosławiu. A oto jedna z wiadomości od stałego czytelnika:

„Drogie Panie,
jestem szczerze zbudowany zaangażowaniem i nowymi pomysłami jakie Panie wprowadzają do naszej biblioteki. Pomysłów coraz więcej, księgozbiór coraz większy, a wszystko to realizowane z uśmiechem i miłym słowem. Oby wystarczyło Paniom energii na baaaardzo długo. Pozdrawiam serdecznie i życzę dalszych sukcesów i nowych pomysłów”. Marek Rogala

źródło: promocja@biblioteka-piaseczno.pl

 

 

1. URODZINY LAJKERSÓW już w sobotę w Józefosławiu

Już w najbliższą sobotę w hali Zespołu Szkół Publicznych w Józefosławiu odbędzie się uroczyste zakończenie semestru zimowego w Akademii Lajkers. Nie będzie to jednak zwykłe wydarzenie – oprócz zwyczajowego rozdania pamiątkowych medali maluchy wraz z bliskimi świętować będą 1 urodziny Lajkersów oraz wraz z wszystkimi przybyłymi kibicować swoim rodzicom w wyjątkowym spotkaniu – LAJKERS OLD STARS GAME. Tę imprezę poprowadzi sam Wojtek Michałowicz – najbardziej znany komentator koszykówki w Polsce, jednocześnie mieszkaniec Józefosławia, który tydzień później będzie relacjonował NBA ALL STAR GAME, prosto z Nowego Orleanu.

Ale to nie wszystko co sprawia, że w sobotę warto odwiedzić salę szkoły przy Kameralnej 11. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji wśród których znajdą się: otwarta strefa aktywności dla dzieci (czynna od 11:30), kiermasz ciast i kwesta na rzecz Magdy Felczyńskiej – byłej koszykarki, która zmaga się z ciężkim nowotworem. Wśród fantów min. piłka z podpisem Roberta Lewandowskiego. Chyba nikogo nie trzeba szczególnie namawiać.

lejkersi01

Jeśli planujecie odwiedzić imprezę urodzinową Lajkersów, pamiętajcie o wygodnym stroju i obuwiu na zmianę. Zakończenie rozpoczyna się o godzinie 11:00,  LAJKERS OLD STARS GAME o 12:00 w Zespole Szkół Publicznych w Józefosławiu.

Więcej o projekcie:

Akademia Lajkers to zajęcia ogólnorozwojowe z elementami koszykówki dla dzieci już od 18 miesiąca życia. Specjalnie przygotowane programy treningowe i dostosowany do możliwości najmłodszych sprzęt sprawiają, że każdy trening to niezapomniana przygoda. Mali sportowcy poznają wybrane elementy gry w koszykówkę, ale podania, chwyty czy rzuty do kosza nie są jedynymi zadaniami małych Słoneczek (18-30 miesięcy), Szerszeni (2,5 roku-4 lata), Pelikanów (5-6) i Byków (7-8)*. Podczas zajęć dzieci uczą się także podstawowych elementów gimnastycznych, rozwijają skoczność, koordynację wzrokowo-ruchową i zwinność.

Zajęcia w Akademii Lajkers to także lekcja pracy w zespole i szacunku dla zasad fair play. Pierwsze sportowe kroki stawiane pod czujnym okiem doświadczonych trenerów, w asyście rodzica lub opiekuna (dzieci do 4 roku życia ćwiczą z rodzicem) stwarzają dziecku komfortowe warunki do wielowymiarowego rozwoju.

Dla wielu dzieci jest to pierwszy w życiu kontakt z jakąkolwiek zorganizowaną formą zajęć, dlatego szczególną wagę przykładamy do ich komfortu psychicznego. Naszym głównym celem nie jest bowiem wychowanie przyszłego mistrza (choć bardzo byśmy chcieli), ale sprawienie, by za kilkanaście lat dorośli Lajkersi byli sprawnymi ludźmi, cenili wysiłek fizyczny, troskę o swoje zdrowie, podobnie jak systematyczność, ciężką pracę, by zawsze szanowali kolegów, wychowawców i rywali.

Program edukacyjny „Extra Szkolna Stołówka”

Wygodna, przystosowana do spożywania posiłku bez pośpiechu, zachęcająca do jedzenia, przytulna, bo jej atmosfera ma przypominać rodzinne zasiadanie do stołu – taka, czyli „extra”, powinna być szkolna stołówka. Stała się ona celem programu „Extra Szkolna Stołówka”, której partnerem społecznym jest Federacja Polskich Banków Żywności.

„Extra Szkolna Stołówka” to program edukacyjny, którego celem jest polepszenie warunków, w jakich dzieci w szkołach spożywają posiłki, oraz edukacja uczniów w zakresie właściwego gospodarowania żywnością. Jest on skierowany do szkół podstawowych. Te, które przyłączą się do programu, mają szansę otrzymać wsparcie finansowe na remont szkolnej stołówki.

Extra, czyli jaka? Cele programu

Założenia programu „Extra Szkolna Stołówka” mają swoje źródło w obserwacji warunków, w jakich dzieci w szkołach spędzają przerwę przeznaczoną na jedzenie. Nie każda bowiem szkolna stołówka jest „extra”, czyli odpowiednio do tego przystosowana. Co to oznacza?

„Szkolna stołówka powinna być miejscem, w którym dzieci w przyjaznej atmosferze zjedzą posiłek i które jednocześnie umożliwi im wspólne przeżywanie tych momentów, dzięki czemu będą one budować wzajemne relacje. Ważne są: odpowiednia ilość miejsca, by każde dziecko miało zagwarantowany komfort spożywania posiłku, ponadto ściany i wyposażenie w energetycznych barwach, zachęcających do jedzenia. Dzięki programowi chcemy również edukować uczniów, w jaki sposób powinni spożywać posiłki, a także jak gospodarować jedzeniem, by zapobiec jego marnowaniu”, opowiada Marek Borowski, Prezes Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności.

Aby realizować cele programu „Extra Szkolna Stołówka”, powstała aktywacja skierowana do szkół podstawowych. Każda szkoła zarejestrowana na stronie www.delma.pl otrzyma materiały edukacyjne w formie elektronicznej oraz scenariusz prowadzenia lekcji dla nauczycieli przygotowane przez ekspertów Federacji Polskich Banków Żywności. Programowi towarzyszy także konkurs skierowany do szkół podstawowych, dzięki któremu zostanie wyłonionych 5 placówek, które otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 30 000 zł na remont stołówki.

Jak mieć extra stołówkę? Mechanizm konkursu

Aby szkoła mogła zdobyć nagrodę, którą jest sfinansowanie remontu stołówki, musi zostać zarejestrowana na stronie www.delma.pl. Rejestracji może dokonać dyrektor placówki lub inna osoba dorosła za jego zgodą, w okresie od 2 stycznia 2017 r. do 31 maja 2017 r. Należy wówczas dodać aktualne zdjęcie szkolnej stołówki wraz z krótkim opisem. Od 1 lutego 2017 r. do 31 maja 2017 r. każdy z nas może oddawać głosy na dodane zdjęcia – 1 głos każdego dnia mający wartość 1 punktu. Stołówki zostaną wyremontowane w czterech szkołach z największą ilością głosów. Piątą szkołę wskaże jury wyznaczone przez organizatora programu. Dodatkowo w 50 kolejnych szkołach z największą ilością głosów eksperci Federacji Polskich Banków Żywności przeprowadzą lekcje dotyczące mądrego gospodarowanie żywnością i recyklingu. 30 kolejnych szkół otrzyma także zestaw 50 kolorowych tac, w które extra stołówka powinna być wyposażona.

Regulamin programu znajduje się na www.extrastolowki.pl.

Inicjator programu – Delma

Partner społeczny – Federacja Polskich Banków Żywności

Zimowa Akademia Kreatywności

Ferie – który dzieciak o nich nie marzy?

Zastanawiasz się, co atrakcyjnego dla niego wymyślić ? plakat_ferie_new3_pop_drukProponujemy czas, w którym Twoje dziecko odkryje i rozwinie własny talent. Tydzień pełen przyjemności, tworzenia i zabawy.

Zimowa Akademia Kreatywności to tydzień doskonałej zabawy, w której dzieci poznają nowoczesne media nie tylko w teorii, ale głównie w praktyce: poprzez zabawę oraz eksperymenty.

Każdego dnia staną się kimś innym. Stworzą własną gazetę, poprowadzą własne programy telewizyjne, spróbują być aktorem, charakteryzatorem, zaprojektują kostiumy na bal, nakręcą film.

Podczas zajęć wykorzystujemy kamery filmowe, mikrofony, dyktafony oraz inne gadżety. Połączymy w przyjemny sposób wiedzę z różnych dziedzin.

Dzieci w trakcie zajęć spotkają twórców i profesjonalistów z: dziennikarstwa, radia, filmu, charakteryzacji, tańca i aktorstwa.

Możliwość wykupienia jednego dnia ferii!

Zapraszamy!

Miejsce: Klub Kultury w Józefosławiu ul. Urocza 14

(wejście od ul.Cyraneczki)

Termin: 13-17.02.2017

Kontakt: 690 96 88 88

e-mail: ferie@gmail.com